หนังสือยินยอม

หนังสือให้ความยินยอมเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภาพถ่ายหรือวีดีโอ (“หนังสือให้ความยินยอม”) นี้ จัดทําขึ้นโดยบริษัท ฟิต ดีไซน์ ฟิตเนส จํากัด (“บริษัท”) เพื่อให้การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย (“การประมวลผล”) ภาพถ่าย วีดีโอ และข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยบริษัทประสงค์จะได้รับความยินยอมจากท่าน เพื่อนําภาพถ่าย วีดีโอ และข้อมูลส่วนบุคคล ไปดําเนินการประมวลผล ทั้งนี้หากท่านยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคลของท่านกับทางบริษัท โปรดกรอกรายละเอียดตามด้านล่างนี้
ส่วนที่ 1 : การสมัครสมาชิก

(1) ยินยอมให้บริษัทนําภาพถ่าย วีดีโอ และข้อมูลส่วนบุคคลมาวิเคราะห์ ประเมินความเปลี่ยนแปลงของท่านเจ้าของข้อมูล


ส่วนที่ 2 : วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

(1) เพื่อใช้รวบรวม นําข้อมูลมาวิเคราะห์ในการจัดตารางการออกกําลังกายให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด (2) เพื่อแสดงผลการเปรียบเทียบรูปร่างก่อนและหลัง จากการเทรนส่วนบุคคล


ส่วนที่ 3 : ข้อมูลส่วนบุคคลที่ทางบริษัทเก็บรวบรวมและใช้ เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่แจ้งไว้ในส่วนที่ 2

ทางบริษัทมีการเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านดังรายการต่อไปนี้
(1) แหล่งข้อมูลและรายการข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม มีดังนี้

แหล่ง/วิธีการเก็บรวบรวมรายการข้อมูลส่วนบุคคล
เก็บรวบรวมข้อมูลจากท่านเจ้าของข้อมูลโดยตรง
ผ่านการกรอกใบสมัคร การถ่ายภาพ Before After
- ชื่อ, นามสกุล, ชื่อเล่น, วันเกิด, เลขบัตรประจําตัวประชาชน ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์, Line ID, E-mail
- รูปภาพ คลิปวีดีโอ Before After (ทางบริษัทเป็นผู้ดําเนินการ)
เก็บข้อมูลจากแหล่งอื่น- วัดมวลร่างกายด้วยเครื่อง Accuiq

ส่วนที่ 4 : การเปลี่ยนแปลงแก้ไขประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

ในการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงประกาศนี้ หากทางบริษัทมีการพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร และจะทําการแจ้ง ให้ท่านทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางกลุ่ม Openchat Fitdesign Family


ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นจริงทุกประการ รวมทั้งได้รับทราบและยอมรับ

แบบฟอร์มตรวจประเมินสุขภาพ

เพื่อให้การออกกําลังกายของคุณเป็นไปตามที่มุ่งหวัง บริษัท ฟิตดีไซน์ ฟิตเนส จํากัด มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสถานออก กําลังกายที่ตอบสนองต่อความต้องการของสมาชิกให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด โดยคํานึงถึงหลักความปลอดภัยต่อสุขภาพ ของสมาชิกเป็นสําคัญ แบบฟอร์มนี้จัดทําขึ้นเพื่อตรวจและประเมินสุขภาพเบื้องต้นสําหรับสมาชิกทุกท่านเป็นสมาชิกของบริษัท ฟิตดีไซน์ ฟิตเนสฯ ไม่ว่าคุณจะเคยออกกําลังกายมาก่อนแล้ว หรือเพิ่งเริ่มต้นดูแลรักษาสุขภาพอย่างจริงจัง กรุณาตอบข้อมูลตามความเป็นจริงเนื่อง จากจะมีผลต่อการจัดรูปแบบการออกกําลังกายที่เหมาะสมและปลอดภัย ผู้ที่ไม่เคยออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอ หรือไม่เคยออกกําลังกาย หรือผู้ที่มีอายุต่ํากว่า 15 ปี หรือมากกว่า 60 ปี หรือผู้ ที่มีสุขภาพไม่แข็งแรง บริษัท ฟิตดีไซน์ ฟิตเนสฯ แนะนําให้ปรึกษาแพทย์ก่อนเข้ารับการฝึกสอนส่วนบุคคล และสมาชิกตระหนักดีว่าการ ให้ข้อมูลสุขภาพนี้เป็นไปตามสัญญาการสมัครเป็นสมาชิกและมีผลผูกพันทางกฎหมาย

คุณมีหรือเคยมีอาการเหล่านี้หรือไม่มีไม่มี
1. โรคหัวใจหรือมีอาการเจ็บแน่นหน้าอก
2. ความดันโลหิตสูงกว่าเกณฑ์ปกติทางการแพทย์
3. ปริมาณไขมันในเลือดสูงกว่าเกณฑ์ปกติทางการแพทย์
4. โรคปอดเรื้อรัง หรือโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจ
5. โรคเบาหวาน หรือโรคไทรอยด์
6. มีความผิดปกติของกล้ามเนื้อ หรือมีการอักเสบ หรืออาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อและยังมีผลกระทบอยู่
7. มีความผิดปกติของกระดูก หรือข้อต่อ ซึ่งอาการกําเริบเนื่องจากการยกน้ําหนักหรือการออกกําลังกาย
8. มีความผิดปกติในการทรงตัวของร่างกาย อาการหน้ามืด เวียนศีรษะ หรือหมดสติ
9. โรคไส้เลื่อนหรือสภาวะอื่น ซึ่งอาการกําเริบ เนื่องจากการยกน้ําหนักหรือการออกกําลังกาย
10. ได้รับการผ่าตัดในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา
11. อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ หรือเคยตั้งครรภ์ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา
12. มีโรคประจําตัวหรือไม่ หากมี โปรดระบุ
13. มีโรคหรือเคยเป็นโรคอื่นหรือไม่ หากเคย โปรดระบุ
พฤติกรรมสุขภาพ
1. มีสมาชิกในครอบครัวเคยเป็นโรคหัวใจวายเฉียบพลัน หรือโรคหลอดเลือดสมองหรือไม่
2. ปัจจุบันคุณสูบบุหรี่หรือไม่ หากเคยและหยุดการสูบบุหรี่ไปแล้ว หรือปัจจุบัน ยังสูบบุหรี่อยู่ โปรดระบุระยะเวลาที่สูบ
3. ใช้หรือรับประทานยาหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใดหรือไม่ (ถ้ามี โปรดระบุ)
4. ในกรณีที่คุณเคยออกกําลังกายมาก่อน โปรดระบุรายละเอียด และระยะเวลา
เป้าหมายของการเข้ารับการฝึกสอนส่วนบุคคลหมายเหตุ
บริษัท ฟิตดีไซน์ ฟิตเนสฯ

ถือว่าข้อมูลที่สมาชิกกรอกในแบบฟอร์มนี้เป็นความจริงและถูกต้องทั้งหมด หากภาวะทางสุขภาพของสมาชิกเปลี่ยนแปลงไปและทําให้ข้อมูล ด้านสุขภาพร่างกายของสมาชิกที่ให้ไว้ในแบบฟอร์มนี้ไม่ตรงตามสภาวะทางสุขภาพในปัจจุบัน โปรดพบแพทย์และปฏิบัติตามคําแนะนําของ แพทย์อย่างเคร่งครัด และแจ้งผู้ฝึกสอนส่วนบุคคลเพื่อปรับเปลี่ยนการออกกําลังกายหรือระงับการออกกําลังกาย บริษัท ฟิตดีไซน์ ฟิตเนสฯ สงวนสิทธิทางกฎหมายในการรับผิดชอบใดๆ อันอาจเกิดขึ้นจากเหตุดังกล่าว

สมาชิกได้อ่านอย่างละเอียดถี่ถ้วนและตอบข้อมูลดังกล่าวข้างต้นด้วยความจริงและถูกต้องทั้งหมด
ชื่อ - นามสกุล :
ลายเซ็น :
โปรดเซ็นชื่อที่ช่องว่างด้านล่าง [ ลบลายเซ็น ]