นโยบายส่วนบุคคล

ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตั 

ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลนั้นมีความสําคัญมากสําหรับ ฟิตดีไซน์ ฟิตเนส เราต้องการเปิดเผยและแสดงความโปร่งใสในการ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ดังนั้นเราจึงมีนโยบายในการกําหนดวิธีการประมวลผลและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ใครคือผู้ควบคุมดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

บริษัท ฟิตดีไซน์ ฟิตเนส จํากัด ซึ่งจัดตั้งในประเทศไทย เป็นผู้ควบคุมดูแลข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณส่งให้กับเราและ รับผิดชอบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้การบังคับใช้ของกฎหมายคุ้มครองข้อมูล

บริษัท ฟิตดีไซน์ ฟิตเนส จํากัด

เลขที่ 55 อาคาร 55A ชั้น 3 ห้อง 301
ซอยประดิพัทธ์ 17 ถนนประดิพัทธ์
แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

จดทะเบียนบริษัทที่: สํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
หมายเลขทะเบียนบริษัท : 0705555001677
หมายเลขจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม : (VAT) 0705555001677

เว็บไซต์นี้ดําเนินการโดย บริษัท ฟิตดีไซน์ ฟิตเนส จํากัด

ใครสามารถเข้าถึงข้อมูลของคุณได้บ้าง?
ของมูลของคุณ จะถูกจัดเก็บและเข้าถึงแค่ภายในบริษัท ฟิตดีไซน์ ฟิตเนส จำกัด เท่านั้น
เราไม่ส่งต่อ ขาย หรือแลกเปลี่ยน ข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดไปยังบุคคลที่สาม ภายนอกกลุ่มบริษัท ฟิตดีไซน์ ฟิตเนส

ข้อมูลที่ส่งต่อไปยังบุคคลที่สามจะใช้เพื่อส่งมอบบริการของเราให้กับคุณเท่านั้น คุณจะพบหมวดหมู่ต่างๆ ของบุคคลที่สามภายใต้ แต่ละกระบวนการเฉพาะดังต่อไปนี้

มูลเหตุทางกฎหมายสําหรับการประมวลผลคืออะไร?
ในแต่ละกระบวนการเฉพาะของการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณ เราจะแจ้งให้คุณทราบว่าการให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นไป

ตามกฎหมายหรือจําเป็นต้องทําสัญญาและถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่ รวมถึงผลที่จะตามมาคืออะไรหากคุณ เลือกที่จะไม่ให้ข้อมูล

คุณมีสิทธิ์อะไรบ้าง?
สิทธิ์ในการเข้าถึง:
คุณมีสิทธิ์ที่จะขอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราเก็บไว้ได้ตลอดเวลา คุณติดต่อเราเพื่อขอรับข้อมูลและเราจะส่งข้อมูลส่วนตัวไปให้ คุณทางอีเมล

สิทธิ์ในการเคลื่อนย้าย :
เมื่อใดก็ตามที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยอัตโนมัติตามความยินยอมของคุณหรือตามข้อตกลง คุณมีสิทธิ์ที่จะ ได้รับสําเนาของข้อมูลโดยการถ่ายโอนไปยังตัวคุณเองหรือบุคคลอื่น ข้อมูลนี้รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณส่งถึงเราเท่านั้น

สิทธิ์ในการแก้ไข :
คุณมีสิทธิ์ที่จะขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหากข้อมูลไม่ถูกต้อง รวมถึงสิทธิ์ในการกรอกข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สมบูรณ์เพิ่มเติม ผ่านทางเจ้าหน้าที่ของ บริษัท ฟิตดีไซน์ ฟิตเนส

สิทธิ์ในการขอลบ:
คุณมีสิทธิ์ที่จะลบข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่เราประมวลผลได้ตลอดเวลา ยกเว้นในสถานการณ์ต่อไปนี้ :
* คุณอยู่ในระหว่างการดําเนินการบางอย่างต่อเนื่องอยู่กับฝ่ายบริการลูกค้า
* คุณมีคําสั่งซื้อที่ยังไม่ได้จัดส่งทั้งหมดหรือบางส่วน
* คุณมียอดค้างชําระอยู่กับ บริษัท ฟิตดีไซน์ ฟิตเนส จำกัด ไม่ว่าจะด้วยวิธีการชําระเงินประเภทใดก็ตาม
* หากคุณมีพฤติกรรมน่าสงสัยว่าจะใช้หรือใช้บริการของเราในทางมิชอบภายในช่วงเวลาสี่ปีที่ผ่านมานี้
* การยื่นขอเครดิตของคุณได้รับการปฏิเสธภายในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา
* หากคุณทํารายการซื้อสินค้าใดๆ เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อการทําธุรกรรมและเพื่อจุดประสงค์ด้านการทําบัญชี

สิทธิ์ในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลซึ่งตั้งอยู่บนฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย :
คุณมีสิทธิ์ที่จะคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งตั้งอยู่บนฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ บริษัท ฟิตดีไซน์ ฟิตเนส จำกัด และ

ทางบริษัทฯ จะไม่ดําเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ว่าเราจะสามารถแสดงให้เห็นถึงมูลเหตุอันชอบด้วยกฎหมายสําหรับการ ละเมิดสิทธิ์โดยชอบธรรมของคุณหรือเนื่องจากข้อเรียกร้องทางกฎหมาย

สิทธิ์ในการขอจํากัดการประมวลผล :
คุณมีสิทธิ์ขอจํากัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้สถานการณ์ต่อดังไปนี้:
* หากคุณคัดค้านการประมวลผลโดยชอบด้วยกฎหมายของ บริษัท ฟิตดีไซน์ ฟิตเนส เราจะจํากัดการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดที่อยู่ระหว่าง การตรวจสอบโดยชอบด้วยกฎหมาย

* หากคุณอ้างว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่ถูกต้อง เราต้องจํากัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวทั้งหมดในระหว่างรอ ตรวจสอบความถูกต้อง
* หากเป็นการประมวลผลอันมิชอบด้วยกฎหมาย แต่คุณไม่ประสงค์ให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลและขอจํากัดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแทน
* หากเราไม่ต้องการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอีกต่อไป แต่เนื่องจากคุณต้องการนําข้อมูลดังกล่าวไปดําเนินการปกป้องสิทธิ์ในการ เรียกร้องทางกฎหมาย

คุณจะขอใช้สิทธิ์ของคุณได้อย่างไร ?
เราให้ความสําคัญกับการปกป้องข้อมูลเป็นอย่างมาก ดังนั้นเราจึงมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าดูแลคําขอเกี่ยวกับสิทธิ์ ของคุณตามที่ระบุไว้ข้างต้น คุณสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าได้ตลอดเวลาที่ เบอร์โทร. 095-5944997

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล: เราได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลเพื่อให้แน่ใจว่าเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยเปิดเผย ถูกต้อง และชอบด้วย กฎหมายอย่างต่อเนื่อง คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราได้ที่ เบอร์โทร. 095-5944997

บริษัท ฟิตดีไซน์ ฟิตเนส ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้องคุณสามารถติดต่อเราได้ นอกจากนี้คุณยัง มีสิทธิ์ร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการกํากับดูแล

#FITDESIGN

FOLLOW US

FOLLOW US FITDESIGN

ทดลองเรียนฟรี!

ดูแลโดยเทรนเนอร์ผู้เชี่ยวชาญ

Contact